Aalborg Kommunes arbejdsklausul

Standard arbejdsklausul

Principperne i ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter er gældende for kontrakten.

Leverandøren forpligter sig til at sikre, at de ansatte som leverandøren og leverandørens underleverandører beskæftiger med henblik på kontraktens opfyldelse har løn, herunder særlige ydelse, arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres.

Tilsvarende gælder også arbejde, der udføres af underleverandører eller af personer, der har fået overdraget kontrakten til udførelse. I så tilfælde hæfter leverandøren for opfyldelse af kravene, og det påhviler entreprenøren at påse, at bestemmelsen finder anvendelse.

Såfremt leverandøren ikke overholder bestemmelsen, er Aalborg Kommune berettiget til at bestemme, at den pågældende afskæres fra at opnå fremtidige kontrakter af den nævnte karakter, indtil det er dokumenteret, at det pågældende forhold er bragt i orden.

Endvidere er Aalborg Kommune berettiget til skriftligt at anmode leverandøren om at bringe forholdene i orden inden [x] kalenderdage. Kan leverandøren ikke inden fristens udløb dokumentere, at forholdene er bragt i overensstemmelse med nærværende bestemmelse, er Aalborg Kommune fra fristens udløb berettiget til bod for manglende opfyldelse af klausulen. Boden fastsættes til [x] promille af entreprisesummen pr. arbejdsdag, hvor klausulen ikke er opfyldt.

Krav til medarbejderens ansættelsesforhold og identifikation
Alle medarbejdere skal inden 4 uger efter arbejdets påbegyndelse have modtaget et ansættelsesbevis. Leverandøren er endvidere ansvarlig for, at der kun anvendes medarbejdere med gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Medarbejdere skal på forlangende kunne dokumentere deres identitet ved fremvisning af billedlegitimation.

Krav til ophold på arbejdspladsen, orientering om underleverandører samt krav til skiltning
Aalborg Kommune skal [i god tid, inden opstart, indsæt dato] skriftligt orienteres om, hvilke underleverandører Leverandøren anvender i forbindelse med opfyldelsen af kontrakten, ved angivelse af navn og CVR.nr./RUT.nr.
Leverandøren skal endvidere på bygge-, drifts-, statusmøder eller lignende oplyse Aalborg Kommune om, hvilke underleverandører, der befinder sig på arbejdspladsen i en forud defineret periode samt eventuelt hvilket arbejde, de udfører.

Krav om registrering af udenlandske tjenesteydere
Leverandøren er forpligtiget til at sikre, at såfremt Leverandøren eller dennes underleverandører har anmeldelsespligt til RUT-registret, overholder deres forpligtigelse.
Dokumentation for overholdelse af forpligtelsen
Der skelnes i nærværende arbejdsklausul mellem krav til dokumentation og krav til redegørelse.

Dokumentation
Leverandøren har bevisbyrden for at Leverandørens forpligtelser i henhold til klausulen er overholdt, og Aalborg Kommune kan på forlangende kræve at se dokumentation for Leverandørens og dennes underleverandørers overholdelse heraf. Aalborg Kommune kan kræve dokumentation direkte fra Leverandørens eller dennes underleverandørers medarbejdere.
Relevant dokumentation skal som minimum omfatte lønsedler, E-indkomstkvittering lønregnskaber, opholds- og arbejdstilladelser og ansættelsesbeviser samt den referenceramme Leverandøren har anvendt i forbindelse med fastsættelsen af løn- og arbejdsvilkår for de ansatte. Herudover kan Aalborg Kommune i den konkrete sag anmode Leverandøren om at fremsende andre relevante dokumenter.

Redegørelse
Såfremt Aalborg Kommune har en mistanke om overtrædelse, skal Leverandøren efter påkrav, fremsende en fyldestgørende redegørelse. Parterne har endvidere pligt til egenhændigt at orientere hinanden, ved mistanke om manglende overholdelse af arbejdsklausulen.
Leverandøren skal som minimum redegøre for, under hvilke forhold og/eller metoder de tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder, der indgår til opfyldelsen af Kontrakten, er fremstillet. Aalborg Kommune kan i den konkrete sag anmode Leverandøren om at uddybe andre relevante forhold.

Frister
Dokumentationen skal være Aalborg Kommune i hænde senest [x] arbejdsdage efter Aalborg Kommunes påkrav er afsendt. Redegørelsen skal være Aalborg Kommune i hænde senest [x] arbejdsdage efter Aalborg Kommunes påkrav er afsendt medmindre andet konkret aftales. Fristerne kan dog maksimalt forlænges til [x] arbejdsdage for dokumentation og [x] arbejdsdage for redegørelsen.

Videregivelse af dokumentation
Aalborg Kommune kan efter en konkret vurdering videregive de indhentede informationer til SKAT, Arbejdstilsynet eller andre relevante myndigheder, såfremt videregivelsen vurderes at være af betydning for myndighedernes virksomhed.
Aalborg Kommune kan efter en konkret vurdering videregive de indhentede informationer til politiet, såfremt der er mistanke om, at der er begået et strafbart forhold.
Sanktion for manglende overholdelse af forpligtelsen
Leverandørens eller dennes underleverandørers væsentlige overtrædelser af klausulen vil altid berettige Aalborg Kommune til at ophæve kontrakten helt eller delvist.
Ifalder Leverandøren nedenstående sanktioner eller andre misligholdelsesbeføjelser, fritages denne ikke for pligten til at opfylde kontrakten.

Sanktioner
Aalborg Kommune er berettiget til at tilbageholde vederlag med henblik på at tilgodese berettigede krav fra Leverandørens eller underleverandørers ansatte.
Leverandøren ifalder bod ved overtrædelse af klausulen. Boden pr. påbegyndt arbejdsdag svarer til [indsæt promille af kontraktsummen] dog minimum [indsæt beløb i kr. pr. dag], indtil overtrædelsen er bragt til ophør. Beløbet kan modregnes i Leverandørens vederlag.

Kontrolbesøg
Aalborg Kommune vil i kontraktens løbetid løbende kunne foretage uanmeldte kontrolbesøg på arbejdspladsen for at sikre overholdelse af klausulen. Aalborg Kommune er ved kontrolbesøg berettiget til at kontakte enkelte medarbejdere direkte og uden Leverandøren eller underleverandørers mellemkomst.

Anvendelse af ekstern bistand
Aalborg Kommune er til enhver tid berettiget til at overlade udførelsen af sine beføjelser efter denne klausul til tredjemand. Leverandøren eller underleverandører kan ikke modsætte sig kontrolbesøg af tredjemand, der er antaget af Aalborg kommune til opgaven, ligesom Leverandøren eller underleverandører ikke kan nægte at udlevere dokumentation eller udarbejde redegørelser til denne tredjemand.