Lærlingeklausuler

Hvad er en lærlingeklausul?

Lærlingeklausuler har vundet bredt indpas de senere år. Der er både frivillige aftaler og direkte krav om, at der skal bruges lærlinge i mange offentlige udbud. I BAT foretrækker vi et regulært lærlingekrav, fordi det virker stærkere end frivillige hensigtserklæringer.

Ved en lærlingeklausul forstås et kontraktvilkår, der fastsætter krav til leverandøren om at anvende lærlinge i forbindelse med udførelsen af kontrakten. Formålet er at bidrage til at stille uddannelsespladser til rådighed for lærlinge og elever.

Konkret er en lærlingeklausul en tekst, som indgår i kontrakten. Den kan se ud som denne, der stammer fra Foreningen Byggeriets Samfundsansvars modelklausul:

  1. Entreprenøren er forpligtet til at sikre, at mindst [X årsværk], der anvendes til at opfylde Kontrakten, jf. nedenstående, besættes med arbejdstagere, som tilhører persongruppen af lærlinge.
  2. Ved lærlinge forstås arbejdstagere, med hvem Entreprenøren eller eventuelle underleverandører indgår eller har indgået en uddannelsesaftale. Uddannelsesaftalen skal indgås som led i et uddannelsesforløb, som lærlingen følger, og skal være rettet mod, at lærlingen opnår personlige, sociale og faglige kvalifikationer, som understøtter lærlingens uddannelsesforløb, og som giver grundlag for beskæftigelse på arbejdsmarkedet.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter blev i 2016 enige om, at elever på erhvervsuddannelser skal have en højere grad af sikkerhed for, at de kan gennemføre praktiktiden i en virksomhed. Der indføres bl.a. et måltal for, hvor mange lærlinge hver enkelt virksomhed skal have. Måltallet skal opgøres i forhold til virksomhedens omsætning, størrelse og branche. Måltallet skal være synligt, og derfor får vi nu et meget konkret mål på, om virksomheder fremover vil kvalificere sig til at løse opgaver for de kunder, der stiller krav om lærlinge. Hvis man er på måltallet eller derover, vil det være naturligt, at man er kvalificeret. Hvis man ligger under har man screenet sig selv væk fra at kunne få tildelt opgaverne.

Kontrol og sanktion

Opfølgning og kontrol er essentiel for at opnå den ønskede effekt af lærlingeklausulen.

En metode er at stille krav om dokumentation i kontrakten, og efterfølgende til stadighed følge op på og kontrollere, at leverandøren leverer den ønskede dokumentation.

Staten vedtog i 2015 ”følg eller forklar-princippet” gældende for offentlige myndigheder. Princippet fastslår, at der skal stilles krav om en lærlingeklausul ved indkøb af tjenesteydelser eller bygge- og anlægsopgaver over 10 mio. kr., eller hvis løndelen minimum udgør 5 mio. kr. Hvis kravet ikke følges, skal den offentlige myndighed offentliggøre en forklaring på Kommunens hjemmeside.