Arbejdsmiljøklausuler

Arbejdsmiljøklausuler – det 3. klausul-ben

Ved at stille klare krav til projekterende, rådgivende og udførende virksomheder kan den offentlige bygherre styrke sikkerhed og sundhed i byggeriet – til gavn for både byggeproces og -økonomi, de ansatte i byggebranchen og de offentlige kasser.

Det er kun den halve sandhed, når bygherrer siger, at arbejdsmiljø er noget, håndværkerne og de udførende firmaer tager sig af.

Faktum er, at bygherren selv har en række grundlæggende pligter ifølge arbejdsmiljøloven. Dertil kommer, at EU’s udbudsdirektiv og de danske udbudsregler åbner rig mulighed for, at offentlige bygherrer kan fastlægge klare krav om arbejdsmiljø, allerede når byggeopgaven udbydes.

Nej til konkurrence på dårligt arbejdsmiljø

Udbud, der er svage mht. arbejdsmiljø, presser seriøse virksomheder til at gå på kompromis med arbejdsmiljøet af frygt for at miste opgaven til virksomheder, der ikke tager arbejdsmiljøet seriøst.

For BAT er det vigtigt, at byggeopgaver går til rådgivere, projekterende og udførende firmaer, der seriøst arbejder for at skabe ordnede forhold i branchen, også hvad angår sikkerhed og sundhed.

Arbejdsmiljø bør være en positiv konkurrenceparameter i byggeriet. Bygherren bør via sit udbud påvirke arbejdsmiljøet i positiv retning og opstille et værn mod virksomheder, der konkurrerer på dårligt arbejdsmiljø.

Få det bedste ud af offentlige penge

Et godt arbejdsmiljø betaler sig for hele byggeriets værdikæde. Når der er styr på arbejdsmiljøet, er der samtidig bedre styr på byggeprocessen. Produktiviteten bliver højere, og det bliver lettere at overholde tidsfrister. Der blive færre fejl og mangler, og kvaliteten af det færdige bygværk stiger.

For offentlige bygherrer er der en ekstra grund til at lægge en høj arbejdsmiljøstandard ind i udbuddet. En væsentlig del af omkostningerne ved nedslidning og arbejdsskader falder nemlig tilbage på det offentlige i form af øgede udgifter til sygedagpenge, revalidering og førtidspension samt udredning og behandling.

Hvad er en arbejdsmiljøklausul?

En arbejdsmiljøklausul fastlægger på en klar måde de spilleregler om arbejdsmiljø, der skal følges af de virksomheder, der skal udføre opgaven for bygherren. Arbejdsmiljøklausuler og arbejdsmiljømål handler grundlæggende om at sikre, at alle i værdikæden lever op til arbejdsmiljølovens krav. Bygherren kan også fastlægge arbejdsmiljøkrav, der ligger over lovens niveau, fx vedrørende indsatser om støj, støv, kemiske produkter, maskinsikkerhed og forebyggelse af manuelle løft.

Bygherrers udbudsmateriale skal gøre det helt klart for rådgivende, projekterende samt udførende, hvilke mål bygherren forventer at få opfyldt i forbindelse med byggeprojektet.

Hvis bygherren har stillet præcise arbejdsmiljøkrav i udbuddet, vil det være helt selvfølgeligt at udelukke virksomheder, der ikke kan indfri kravene. Det er vigtigt, at bygherren fører løbende kontrol med, om projekterende og udførende efterlever kravene i projektmaterialet og i lovgivningen om arbejdsmiljø. Det er også oplagt, at bygherren fastlægger sanktioner, der træder i kraft ved manglende efterlevelse.

Inspiration til arbejdsmiljøklausuler

Bygherrer kan med fordel udarbejde arbejdsmiljøklausuler på baggrund af et værktøj, der er udarbejdet af COWI, se Guide til arbejdsmiljøklausul

Klausulerne omfatter bl.a. krav om arbejdssprog, gennemført uddannelse om arbejdsmiljø, skærpet tilsyn med underentreprenørers arbejdsmiljø og hyppigere sikkerhedsrundering. Klausuler kan også omfatte krav om indkvartering og sikkerhedskort.

Læs også om byggeprocessen og bygherrens pligter på www.byggeproces.dk