Region Nordjyllands arbejdsklausul har kædeansvar og krav om dokumentation

Entreprenøren er forpligtet til at sikre, at arbejdsforhold af den i nærværende kontrakt omhandlede art tilsikrer arbejdere løn, herunder særlige ydelse, arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres.

Principperne i ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter er således gældende for kontrakten.

Tilsvarende gælder også arbejde, der udføres af underentreprenører eller af personer, der har fået overdraget kontrakten til udførelse. I så tilfælde hæfter entreprenøren for opfyldelse af kravene, og det påhviler entreprenøren at påse, at bestemmelsen finder anvendelse.

Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse løn- og ansættelsesvilkår, som nævnt ovenfor og er forpligtet til at orientere de ansatte om de gældende arbejdsvilkår.

Region Nordjylland er til ethvert tidspunkt berettiget til at kræve dokumentation for, at entreprenøren overholder denne forpligtelse. Relevant dokumentation kan f.eks. være lønsedler, lønregnskab, ansættelseskontrakter eller ansættelsesbeviser.

Såfremt entreprenøren ikke overholder bestemmelsen, kan Region Nordjylland være berettiget til at bestemme, at den pågældende afskæres fra at opnå fremtidige kontrakter af den nævnte karakter, indtil det er dokumenteret, at det pågældende forhold er bragt i orden.

Endvidere er Region Nordjylland berettiget til skriftligt at anmode entreprenøren om at bringe forholdene i orden inden 10 kalenderdage. Kan entreprenøren ikke inden fristens udløb dokumentere, at forholdene er bragt i overensstemmelse med nærværende bestemmelse, er Region Nordjylland fra fristens udløb berettiget til bod for manglende opfyldelse af klausulen. Boden fastsættes til 2 promille af entreprisesummen pr. arbejdsdag, hvor klausulen ikke er opfyldt.

Manglende overholdelse kan i øvrigt efter omstændighederne udgøre væsentlig misligholdelse og ret til ophævelse.